Algemene verkoopvoorwaarden

van kracht vanaf 06/08/2022

Voorwoord

Deze informatie wordt verstrekt voor de site “https://www.pininagri.it” (Site) die eigendom is van Azienda Agricola PininAgri di Pininfarina Luca, met maatschappelijke zetel in Strada Cenasco 75 Moncalieri 10024 (TO) Italië, met BTW nr. 11625450017 (Verkoper).

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1 Elke verkoop op de Site vormt een overeenkomst op afstand geregeld door Hoofdstuk I°, Titel III° (Art. 45 en volgende) van het Wetsdecreet 6 september 2005, nr. 206 (consumentenwetboek) en bij wetsbesluit van 9 april 2003, nr. 70, houdende de regeling van de elektronische handel.

1.2 De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper op de Site worden gedaan. De aangegeven termijnen zijn werkdagen, d.w.z. met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

1.3 De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Site gepubliceerd zijn. U wordt daarom verzocht de Site regelmatig te bezoeken en de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen alvorens een aankoop te doen.

1.4 De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van verzending van de bestelling.

1.5 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten en/of diensten door andere partijen dan de Verkoper die op de Site aanwezig kunnen zijn via links, banners of andere hypertekstlinks. Alvorens zakelijke transacties met dergelijke partijen uit te voeren, is het noodzakelijk hun verkoopvoorwaarden te controleren. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door dergelijke partijen. Op de websites die via dergelijke links kunnen worden geraadpleegd, oefent de Verkoper geen controle en/of toezicht uit. De Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites noch voor eventuele fouten en/of omissies en/of wetsovertredingen van de zijde van dergelijke sites.

1.6 U dient deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen, evenals alle andere informatie die de Verkoper op de Site ter beschikking stelt.

1.7 De indiening van de bestelbon geldt als aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Art. 2. Aankopen op de Site

2.1 Aankopen op de Site

kan plaatsvinden na registratie op de Site

is toegestaan aan gebruikers in hun hoedanigheid van consument. Op grond van art. 3, lid I, onder a), van het consumentenwetboek wordt eraan herinnerd dat een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een ondernemings-, handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit die wordt uitgeoefend, een consument is.

2.2 In geen geval mogen wederverkopers, groothandelaars of, in het algemeen, iedereen die van plan is aankopen te doen op de Site met het oog op latere wederverkoop. Het is derhalve verboden voor deze personen om aankopen te doen op de Site.

2.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die afkomstig zijn van:

 • door een gebruiker met wie de Verkoper een lopend juridisch geschil heeft
 • door een gebruiker die eerder de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geschonden
 • door een gebruiker die betrokken is geweest bij misdaden
 • door een gebruiker die valse, onvolledige of anderszins onjuiste identificatiegegevens heeft verstrekt of die de Verkoper niet tijdig de door hem gevraagde documenten heeft doen toekomen of die hem ongeldige documenten heeft doen toekomen.

2.4 Alvorens over te gaan tot de aankoop van voedingsproducten die op de Site te koop worden aangeboden, wordt u vriendelijk verzocht de Verkoper te informeren indien u lijdt aan een voedselallergie, -intolerantie of voedselintolerantie. Indien u dit nalaat, kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u zou kunnen lijden door de aankoop van voedingsproducten op de Site.

Art. 3. Plaats Registratie

3.1 Om u op de Site te registreren, dient u het daartoe bestemde formulier in te vullen en de volgende gegevens te verstrekken:

 • naam
 • achternaam
 • e-mail
 • wachtwoord
 • thuisadres
 • telefoon.

3.2 U verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u misbruik of een ongepaste bekendmaking van uw toegangsgegevens tot de Site vermoedt of er zich bewust van wordt.

3.3 De op de Site geregistreerde gebruiker garandeert dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke schade, schadeloosstellingsverplichting en/of sanctie die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met de schending door de gebruiker van de regels inzake Site-registratie of inzake het bewaren van de registratiegegevens en/of met het verstrekken van valse, onvolledige of anderszins onjuiste persoonsgegevens, onverminderd het recht van de Verkoper om over te gaan tot deblokkering van de account van de gebruiker.

Art. 4. Informatie gericht op het sluiten van de overeenkomst

4.1 Overeenkomstig Wetsdecreet 9 april 2003, nr. 70 met bepalingen inzake elektronische handel, deelt de Verkoper u hierbij mede dat

 • om een koopovereenkomst op de Site te sluiten, moet u een bestelformulier in elektronisch formaat invullen en elektronisch aan de Verkoper voorleggen, volgens de instructies die van tijd tot tijd op de Site zullen verschijnen
 • het contract is gesloten wanneer het bestelformulier de server van de Verkoper bereikt
 • Zodra de bestelbon is ontvangen, stuurt de Verkoper u een orderbevestiging met:
  • informatie over de kenmerken van de aankoop
  • de vermelding van de prijs
  • een vermelding van de gebruikte betaalmiddelen
  • een indicatie van de leveringskosten
  • een indicatie van de leveringskosten en eventuele extra kosten.

Art. 5. Beschikbaarheid van het product

5.1 De Producten die op de Site worden aangeboden zijn beperkt in aantal. Het kan dus gebeuren, mede door de mogelijkheid dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde Product kopen, dat het bestelde Product niet meer beschikbaar is na het doorgeven van de bestelling.

5.2 De Site bevat informatie over de beschikbaarheid van elk Product.

5.3 U wordt geïnformeerd indien het bestelde Product niet beschikbaar is. In dat geval heeft u het recht de koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig en in de zin van Art. 61, 4e en 5e alinea, van het wetboek van consumentenrecht.

5.4 U kunt ook akkoord gaan:

de Verkoper zal een kortingsbon aanbieden die kan worden besteed aan aankopen op de Site. Het bedrag van de kortingsbon, de periode waarin deze kan worden gebruikt en eventuele beperkingen zullen van tijd tot tijd door de Verkoper worden meegedeeld.

5.5 Indien een terugbetaling wordt gevraagd van het bedrag dat werd betaald voor de aankoop van Producten die later niet beschikbaar bleken te zijn, zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren binnen een maximumtermijn van 30 dagen.

5.6 In het geval dat u gebruik maakt van het recht op beëindiging op grond van Art. 61, IV en V leden, Consumentenwetboek, wordt de overeenkomst ontbonden; in het geval dat de betaling van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het Produkt, de eventuele verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, zoals voortvloeiend uit de bestelling (Totaal Verschuldigd Bedrag) reeds heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper het Totaal Verschuldigde Bedrag terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van het artikel “Betalingswijzen” hieronder.

Art. 6. Informatieblad

6.1 Elk product gaat vergezeld van een informatieblad met de belangrijkste kenmerken ervan (Informatieblad). De afbeeldingen en beschrijvingen op de Site geven de kenmerken van de Producten zo getrouw mogelijk weer. De kleuren van de Producten kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van de instellingen van de computersystemen of computers die u gebruikt om ze te bekijken. De Productafbeeldingen in het Informatieblad kunnen ook verschillen in grootte of in relatie tot eventuele accessoireproducten. Deze afbeeldingen moeten derhalve worden opgevat als indicatief en binnen de toleranties van het gebruik.

Art. 7. Prijzen

7.1 Alle op de Site gepubliceerde prijzen van de Producten zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde.

7.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die u wordt aangerekend de prijs zal zijn die op de Site wordt aangegeven op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst en dat geen rekening zal worden gehouden met eventuele schommelingen (naar boven of naar beneden) na de verzending van de bestelling.

7.3 Eventuele verzendkosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk op het bestelformulier vermeld, voordat de gebruiker overgaat tot verzending van het bestelformulier.

Art. 8. Inkooporders

8.1 De Verkoper zal de Producten pas verzenden na ontvangst van de bevestiging van de betalingsmachtiging of nadat het Totaal verschuldigde bedrag is gecrediteerd. De eigendom van de Producten gaat op u over op het moment van verzending, dat wordt geacht het moment van aflevering van het Product aan de vervoerder te zijn. Anderzijds gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten, om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, op u over wanneer u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.

De door u gekozen Dienst zal pas worden uitgevoerd na betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag. De Verkoper behoudt zich het recht voor de dienst niet te verlenen indien, na het plaatsen van uw bestelling, wordt vastgesteld dat u het verschuldigde Totaalbedrag of een gedeelte daarvan niet hebt betaald.

8.2 De koopovereenkomst wordt ontbonden in geval van niet-betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag. Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, zal de bestelling dienovereenkomstig worden geannuleerd.

8.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u deze Algemene Verkoopvoorwaarden lezen en goedkeuren door het betreffende vakje aan te vinken op de pagina’s van de aankoopprocedure. Het niet aanvaarden van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft tot gevolg dat aankopen op de Site niet mogelijk zijn.

Art. 9. Betalingswijzen

9.1 De volgende betaalwijzen zijn toegestaan op de Site:

 • Betaalkaart
 • Satispay

9.2 De Verkoper aanvaardt creditcards van de circuits:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • American Express
 • Elo
 • Union Pay

De heffing zal pas plaatsvinden nadat (i) de gegevens van uw betaalkaart die voor de betaling is gebruikt, zullen zijn geverifieerd en (ii) de uitgever van de door u gebruikte betaalkaart de debetmachtiging heeft afgegeven.

De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, veiligheidscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de betalingsprovider gezonden, zonder via de door de verkoper gebruikte servers te passeren. De Verkoper heeft dus nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart die gebruikt werden om de Producten te betalen en slaat deze ook niet op, zelfs niet indien u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan.

De kosten worden in rekening gebracht wanneer de bestelling wordt verzonden.

Art. 10. Levering van producten

10.1 Er zijn geen beperkingen op de levering, behalve in de gevallen die op de Site en/of in het Productblad kunnen worden aangegeven.

10.2 In Italië is de levering betalend voor bestellingen van minder dan of gelijk aan 70,00 €; voor hogere bedragen is de levering gratis. Voor bestellingen van minder dan of gelijk aan 100,00 € is de levering in het buitenland betalend; voor grotere bedragen is de levering gratis.

10.3 Vanaf de datum van verzending van de bestelling worden de Producten binnen vijf dagen en in ieder geval binnen dertig dagen na de datum van sluiting van het contract geleverd.

10.4 Het is aan u om de staat van het geleverde Product te controleren. Onverminderd het feit dat het risico van verlies of beschadiging van het Product door oorzaken die de Verkoper niet kunnen worden toegerekend, overgaat wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product daadwerkelijk in ontvangst neemt, raadt de Verkoper u aan het aantal ontvangen Producten te controleren en na te gaan of de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of in elk geval veranderd is, met inbegrip van de verzegelingsmaterialen, en u wordt verzocht, in uw belang, op het vervoersdocument van de vervoerder eventuele afwijkingen aan te geven, waarbij u het pakket onder voorbehoud aanvaardt. In het geval dat de verpakking duidelijke tekenen van manipulatie of verandering vertoont, moet de Verkoper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Dit doet in geen geval afbreuk aan de toepassing van de regels inzake het herroepingsrecht (indien van toepassing op het Product) en de wettelijke garantie van conformiteit.

10.5 U hebt de mogelijkheid om het Product op een afhaalpunt af te halen, volgens de opties en modaliteiten die beschikbaar zijn op de site en/of tijdens het aankoopproces, op voorwaarde dat deze modaliteit beschikbaar is voor het Product dat u hebt gekozen. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer het Product klaar is om te worden afgehaald op het afhaalpunt van uw keuze. U hebt 1 dag vanaf de mededeling om het Product op het afhaalpunt op te halen. Het enkele feit dat het Product niet wordt afgehaald, kan niet worden beschouwd als een uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, en geeft de Klant geen recht op volledige terugbetaling van de voor de aankoop van het Product betaalde bedragen.

Art. 11. Recht van terugtrekking

11.1 In geval van een aankoop op de Site, tenzij anders aangegeven, geniet u niet van het herroepingsrecht voorzien in Art. 52 van de consumentenwetgeving met betrekking tot het (de) in dit artikel vermelde Product(en). Op de Site worden namelijk verzegelde goederen verkocht die om hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Art. 12. Wettelijke garantie

Alle op de Site verkochte Producten worden gedekt door de Wettelijke Conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen 128-135 van het Consumentenwetboek (Wettelijke Garantie).

Op wie is het van toepassing?

De wettelijke garantie is voorbehouden aan consumenten. Het is dus alleen van toepassing op gebruikers die op de Site een aankoop hebben gedaan voor doeleinden die geen verband houden met een uitgevoerde ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Wanneer u

De Verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het Produkt dat zich binnen een termijn van twee jaar na de levering manifesteert. Het gebrek aan overeenstemming moet, op straffe van verval van de garantie, binnen twee maanden na de datum waarop het werd vastgesteld, aan de verkoper worden gemeld.

Behoudens tegenbewijs wordt aangenomen dat gebreken van overeenstemming die zich binnen zes maanden na de levering van het Produkt openbaren, op die datum reeds bestonden, tenzij een dergelijke veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het Produkt of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Vanaf de zevende maand na de levering van het product is het daarentegen aan de consument om te bewijzen dat het conformiteitsgebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering van het product.

Om van de wettelijke garantie te kunnen genieten, moet de consument dus eerst de datum van aankoop en levering van de goederen bewijzen. Daarom moet de consument voor dit bewijs de aankoopfactuur bewaren of elk ander document dat kan getuigen van de datum waarop de aankoop is gedaan (bv. betaalkaartafschrift) en de datum van levering.

In geval van ontbinding van de overeenkomst betaalt de Verkoper de consument het totale betaalde bedrag terug, bestaande uit de aankoopprijs van het Product, de verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten. In geval van een prijsvermindering zal de Verkoper het bedrag van de vermindering, dat vooraf met de consument is overeengekomen, terugbetalen. Het bedrag van de terugbetaling of vermindering zal worden gecrediteerd op het betaalmiddel of de betalingsoplossing die de consument voor de aankoop heeft gebruikt.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het gebruik van het Product op een onjuiste wijze en/of niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, alsmede in geval van schade die het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Art. 13. Conventionele fabrieksgarantie

13.1 De op de Site verkochte producten kunnen, afhankelijk van hun aard, gedekt zijn door een conventionele garantie die door de fabrikant wordt verleend (Conventionele garantie). U kunt deze garantie alleen tegen de fabrikant inroepen. De duur, de uitbreiding, met inbegrip van de territoriale uitbreiding, de gebruiksvoorwaarden en -modaliteiten, de gedekte soorten schade/defecten en eventuele beperkingen van de contractuele garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant. De contractuele garantie heeft een vrijwillig karakter en is geen vervanging, beperking of uitsluiting van de wettelijke garantie.

Art. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter; buitengerechtelijke beslechting van geschillen – Alternatieve geschillenbeslechting/Online geschillenbeslechting

14.1 Koopovereenkomsten gesloten via de Site worden beheerst door Italiaans recht. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing op consumentengebruikers die hun gewone verblijfplaats niet in Italië hebben, van gunstiger en dwingender bepalingen van het recht van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.

14.2 Wij herinneren u eraan dat in het geval van een consumentgebruiker, de rechtbank van de plaats waar de gebruiker woont of domicilie heeft gekozen, bevoegd is voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document.

14.3 Op grond van Art. 141-sexties, lid 3 van het consumentenwetboek, moet de verkoper de gebruiker die overeenkomstig art. 141-sexties, lid 3 van het consumentenwetboek als consument wordt beschouwd, daarvan in kennis stellen. 3, lid 1, lett. a) van de Consumentenwet dat, indien hij een klacht rechtstreeks bij de Verkoper heeft ingediend, waarna het desondanks niet mogelijk is gebleken het aldus ontstane geschil op te lossen, de Verkoper informatie zal verstrekken over de instantie(s) voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verbintenissen die voortvloeien uit een op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst (ADR-instanties, zoals aangegeven in Art. 141 bis en volgende van het consumentenwetboek), waarbij zij aangeeft of zij al dan niet voornemens is een beroep te doen op deze instanties om het geschil op te lossen.

14.4 De Verkoper informeert verder de gebruiker die kwalificeert als een consument volgens Art. 3, lid 1, onder a), van de consumentencode dat een Europees platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (het zogenoemde ODR-platform) is opgericht. Het ODR-platform kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/consumers/odr/; via het ODR-platform kan de consument de lijst van ADR-entiteiten raadplegen, de link naar de site van elk van die entiteiten vinden en een onlinegeschillenbeslechtingsprocedure inleiden voor het geschil waarbij hij of zij betrokken is.

14.5. Het recht van de consument om het geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter blijft onverlet, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenbetrekkingen door middel van een beroep op de procedures van Deel V, Titel II-bis van het Wetboek van Consumentenrecht.

14.6 Gebruikers die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woonachtig zijn, hebben daarnaast toegang tot de Europese procedure voor geringe vorderingen die is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil, rente, kosten en honoraria niet meegerekend, niet meer bedraagt dan 2 000,00 EUR. De tekst van de verordeningen is te vinden op www.eur-lex.europa.eu.

Art. 15. Klantendienst en klachten

U kunt informatie vragen, mededelingen sturen, om hulp vragen of klachten indienen door contact op te nemen met de Verkoper via e-mail pininagri@farm.it.

De verkoper beantwoordt de ingediende klachten binnen 2 dagen na ontvangst ervan.